Çerez Örnek
canlı destek

YÖNETMELİK

EGE ÜNİVERSİTESİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu yönetmeliğin amacı; Ege üniversitesi bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma
merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; Ege üniversitesi bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi İle 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ege üniversitesi bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma merkezini,
c) Müdür: merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ege üniversitesi Rektörünü,
d) üniversite: Ege üniversitesini,
e) yönetim Kurulu: merkezin yönetim Kurulunu,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
merkezin Amacı ve faaliyet Alanları
merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda üniversitenin bireyselleştirilmiş tıp
araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinin, eğitim faaliyetlerinin, üniversite-sanayi işbirliği
hedefli İlaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları İle özel sektörün bireyselleştirilmiş
tedaviler hakkında ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin
yürütülmesi ve üniversite bünyesinde konu İle ilgili lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesidir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) öncelikli olarak bireyselleştirilmiş tanı, tarama, önleme ve tedavi İle bunların araştırılması açısından önemli
yeni biyolojik hedeflerin tanımlanması odaklı eğitim, araştırma, uygulama faaliyetlerini sürdürmek.
B) Ulusal ve uluslararası alanda bireyselleştirilmiş tıp alanında tanı, tarama, önleme ve tedavi İle bunların
geliştirilmesi konusunda akademik, toplumsal ve sektörel araştırma ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
C) üniversite bünyesinde bireyselleştirilmiş tıp ve kişiye odaklı tanı, tarama, önleme ve tedavi konusunda
faaliyet gösteren birimlerin işbirlikleri ve ortak faaliyetlerine aracılık etmek.
Ç) ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hedefleyici tedaviler, immünoterapiler ve gen tedavileri uygulama
ve araştırma alanında, yeni İlaç biyolojik hedefleri, yeni testler ve analiz tekniklerini araştırmak ve bunları uygulamak.
D) Kamu kurum ve kuruluşları İle özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge veya ticari faaliyetler için öngörülen
analiz ve ölçümleri yapmak ve hedefleyici tedaviler İlaç geliştirme konusundaki araştırmalara ve uygulamalara destek
olmak ve/veya hizmet sunmak.
E) hedefleyici tedaviler İlaç araştırma ve klinik uygulama standart belirleyici klinik çalışmalarda geliştirmenin
herhangi bir aşamasında faaliyet gösteren kurum, kuruluş veya kişilerin ilgili farklı alanlardaki sorun ve ihtiyaçlarına
çözümler üretmek.
F) bireyselleştirilmiş tıp İle ilgili kongre, panel, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek, toplumu
bireyselleştirilmiş tedaviler ve bunların geliştirilmesi, araştırılması konusunda bilgilendirmek, ülkemizde özellikle
kanser tedavisinde yeni hedefleyici İlaçların geliştirilip üretilmesi bilincinin yaratılması konusunda faaliyetlerde
bulunmak.
G) bireyselleştirilmiş tıp alanında özellikle kanser tedavisi, genetik hastalık İle ilgili tedavileri uygulayan
kliniklerde mevcut tedavilere direnç gelişmesi, yeni genetik mutasyonların tanımlanması ve bu değişikliklerin klinik
uygulamaya nasıl yansıdığının belirlenmesine yönelik translasyonel çalışmalara altyapı oluşturmak ve bu çalışmalarda
yer alabilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlamak.
Ğ) Ulusal ve uluslararası otoriteler ve/veya yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemeler,
mevzuat hazırlıkları, standardizasyon çalışmaları ve benzeri konularda üniversiteyi temsil etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
merkezin yönetim Organları ve görevleri
20.04.2020 10 nඈsan 2020 CUMA
https://www.resmඈgazete.gov.tr/eskඈler/2020/04/20200410-3.htm 2/3
merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
B) yönetim Kurulu.
C) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ege üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları anabilim Dalı (AD)/onkoloji bilim
Dalı (BD), İç Hastalıkları AD/hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk hematolojisi ve onkolojisi
BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk genetik Hastalıkları BD, tıbbi biyoloji AD, tıbbi genetik AD, patoloji
AD, Radyasyon onkolojisi AD öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) merkezi temsil etmek.
B) yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
C) yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
Ç) merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve bağlı bulunduğu üst makama sunmak.
D) Her yılın sonunda Rektöre merkezin çalışmaları İle ilgili rapor vermek.
E) yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
F) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi İle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, yönetim Kurulunda
görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(2) Müdür yardımcısı, Müdür İle işbirliği içerisinde merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün vereceği
görevleri yapar ve Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda kesintisiz altı ayı geçmemek kaydıyla Müdüre vekalet
eder.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer altı üye merkezin
çalışma alanı İle ilgili, Ege üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD/onkoloji BD, İç Hastalıkları AD/hematoloji
BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk hematolojisi ve onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/
Çocuk genetik Hastalıkları BD, Göğüs Hastalıkları AD, tıbbi biyoloji AD, tıbbi genetik AD, patoloji AD,
Radyasyon onkolojisi AD, Nükleer Tıp AD, radyoloji AD/girişimsel radyoloji BD, Genel cerrahi AD, Kadın
Hastalıkları ve Doğum AD/jinekolojik onkoloji BD, kardiyoloji AD, tıbbi farmakoloji AD, Ege üniversitesi Sağlık
bilimleri enstitüsünde görevli öğretim üyeleri arasından ve söz konusu birimlerden bir üyeden fazla olmamak üzere,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre İle görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni bir üye görevlendirilir.
(2) yönetim Kurulu, Müdürün daveti İle yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Oylama İsteğe bağlı
olarak açık veya kapalı oy İle yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu İle alınır; eşitlik halinde Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar
almak.
B) Müdür tarafından hazırlanan program ve bütçe önerilerini İncelemek, karara bağlamak.
C) merkezin farklı kurum ve kuruluşlar İle işbirliğini ve bunların İmkânlarından yararlanmayı gerektiren
araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak.
Ç) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerin uygulanması için gerekli kararların alınmasını sağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, merkezin faaliyet alanları İle ilgili çalışmalar
yapmış ya da yapmakta olan Ege üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD/onkoloji BD, İç Hastalıkları
AD/hematoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD/Çocuk hematolojisi ve onkolojisi BD, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AD/Çocuk genetik Hastalıkları BD, Göğüs Hastalıkları AD, tıbbi biyoloji AD, tıbbi genetik AD,
patoloji AD, Radyasyon onkolojisi AD, Nükleer Tıp AD, radyoloji AD/girişimsel radyoloji BD, Genel cerrahi AD,
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD/jinekolojik onkoloji BD, kardiyoloji AD, tıbbi farmakoloji, Ege üniversitesi
Sağlık ve Fen bilimleri enstitülerinde görevli öğretim üyelerinden olmak üzere en az 10, en çok 20 kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa toplanır.
(3) Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

20.04.2020 10 nඈsan 2020 CUMA
https://www.resmඈgazete.gov.tr/eskඈler/2020/04/20200410-3.htm 3/3
MADDE 14 – (1) merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel İle karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve
demirbaş merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Ege üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ